Home

Algemene voorwaarden AAR Arbo Advies Raalte
Geldig vanaf 1 januari 2010

Artikel 1 Toepasselijkheid
1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AAR Arbo Advies Raalte en een Opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met AAR Arbo Advies Raalte, waarvan voor de uitvoering door AAR Arbo Advies Raalte derden worden betrokken.
3 De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4 Door ondertekening van enig overeenkomst met AAR Arbo Advies Raalte verklaart de Opdrachtgever een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan te hebben kennis genomen en deze te hebben aanvaard.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van AAR Arbo Advies Raalte zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2 AAR Arbo Advies Raalte kan niet aan zijn offertes en aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 Duur van de overeenkomst
1 De overeenkomst tussen AAR Arbo Advies Raalte en de Opdrachtgever wordt aangegaan steeds voor de duur van (1) jaar en kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (30) dertig dagen.
2 Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen (14) veertien dagen na openbaarmaking van een prijswijziging anders dan een conform het prijsindexcijfer.

Artikel 4 Diensten
1 AAR Arbo Advies Raalte verricht diensten op initiatief en in opdracht van opdrachtgever.
2 De basale competenties van AAR Arbo Advies Raalte zijn: verzuimbegeleiding; overleg met de werkgever, behandelaars en UWV; Arbeidsomstandighedenspreekuur; PAGO/PMO; toetsing van de RI&E en aanstellingskeuringen.
3 Overige dienstverlening wordt opgenomen in de bijlage bij de Overeenkomst van Opdracht. Voorbeelden zijn bedrijfsadvisering, Health-Checks, training, specifieke begeleiding etcetera.
4 AAR Arbo Advies Raalte spant zich in om de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te voeren. Van toepassing zijn de volgende stukken van de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB): De beroepscode voor Bedrijfsartsen en Addendum bij contract tussen Opdrachtgever en Zelfstandig Bedrijfsarts.
5 AAR Arbo Advies Raalte zal de diensten voor zover mogelijk persoonlijk verrichten.
6 In geval van ziekte, vakantie of anderszins wordt er vanuit AAR Arbo Advies Raalte zorg gedragen voor vervanging.
7 AAR Arbo Advies Raalte levert de diensten volgens de afgesproken termijnen opgesteld in de Overeenkomst van Opdracht.
8 Voor het spreekuur en andere gemaakte afspraken met Opdrachtgever geldt een annuleringstermijn van minimaal (1) een werkdag. Bij niet tijdig annuleren worden diensten volledig in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
9 In deze voorwaarden wordt onder werkdag verstaan: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen.

Artikel 5 Interventies
1 Onder interventies wordt verstaan, het vroegtijdig en adequaat ingrijpen bij gesignaleerde klachten die aan het verzuim van een werknemer ten grondslag liggen. Alsmede het voorkomen van verzuim door middel van het aanbieden van bijzondere vormen van (preventieve) therapie‘n en overige middelen welke alle ten doel hebben de terugkeer naar het (eigen) werk voor de werknemer te bespoedigen dan wel om uitvallen te voorkomen.
2 Interventies vinden uitsluitend plaats met instemming van de Opdrachtgever en van de desbetreffende werknemer.
3 AAR Arbo Advies Raalte kan niet garanderen dat de interventie slaagt, doch zal zich binnen het kader van de feitelijke mogelijkheden daartoe zo veel mogelijk inspannen.

Artikel 6 Inschakelen derden
1 AAR Arbo Advies Raalte mag werkzaamheden uitbesteden aan derden in overleg met de opdrachtgever.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever
1 Opdrachtgever is gehouden volledig medewerker te verlenen aan de uitvoering van de opdracht van AAR Arbo Advies Raalte.
2 Opdrachtgever draagt zorg voor de administratie, zoals informeren van de werknemer over een afspraak met de bedrijfsarts, het bijhouden van het re•ntegratiedossier, case-management, correspondentie met het UWV, etcetera.
3 Opdrachtgever ziet erop toe dat diens werknemers uitvoering geven aan de op hen rustende wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden in het kader van de in artikel 4 genoemde diensten.
4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van mondelinge en schriftelijke informatie.

Artikel 8 Overmacht
1 In geval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
2 Ingeval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de betreffende contractuele verplichting geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
3 De partij die een beroep doet op overmacht verplicht zich, voor zover dit in zijn vermogen ligt, iedere oorzaak van overmacht zo snel mogelijk op te heffen, dan wel te doen opheffen.

Artikel 9 Prijzen en tarieven
1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 AAR Arbo Advies Raalte Ęrekent voor de reguliere dienstverlening op eigen spreekuurlocatie geen reistijd en kilometervergoeding. Reistijd anders dan naar de vaste spreekuurlocaties worden doorberekend tegen het dan geldende uurtarief.
3 De kosten en inspanningen van AAR Arbo Advies Raalte samenhangend met opvragen en beoordelen van informatie uit de behandelende sector, alsmede die voor het uitoefenen van de verwijsfunctie van de bedrijfsarts worden doorberekend, vermits tevoren afgestemd met de opdrachtgever en voor zover ze niet vergoed worden door een verzekeraar of derden.
4 Prijsaanpassing vindt jaarlijks per 1 januari plaats op basis van de ontwikkelingen in het totaalindexcijfer van het CBS.

Artikel 10 Grondslagen tarieven
1 Alle door AAR Arbo Advies Raalte gefactureerde bedragen zijn gebaseerd op de re‘le tijdsbesteding en het overeengekomen uurtarief.

Artikel 11 Facturering en betaling
1 De facturatie van de door AAR Arbo Advies Raalte verrichte diensten geschiedt maandelijks op basis van een inzichtelijke factuur.
2 Betaling dient te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
3 Indien de Opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.
4 Bij gebreke van tijdige betaling is AAR Arbo Advies Raalte gerechtigd, ter beoordeling van AAR Arbo Advies Raalte en zonder nadere ingebrekestelling, om de overeengekomen dienstverlening op te schorten.
5 Vanaf het moment waarop de Opdrachtgever op grond van het bepaalde in artikel 11 lid 2 in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze een vertragingsrente van 1,25% per maand verschuldigd, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
6 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 12 Wijziging van te leveren diensten
Wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1 AAR Arbo Advies Raalte is aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever als gevolg van niet, niet tijdig of niet behoorlijke nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
2 AAR Arbo Advies Raalte is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte schade of indirect verlies aan derden of welke gevolgschade dan ook.
3 Opdrachtgever is gehouden AAR Arbo Advies Raalte ter zake van alle met de overeenkomst samenhangende vorderingen van derden (daarbij zijn werknemers inbegrepen) en alle daarmee verband houdende financi‘le gevolgen te vrijwaren.
4 Onverminderd het in voorafgaande leden bepaalde, zal in geen geval de aansprakelijkheid van AAR Arbo Advies Raalte verder strekken dan het bedrag van de door opdrachtgever betaalde vergoedingen, voor de diensten zoals gespecificeerd in de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Artikel 14 Geheimhouding
1 AAR Arbo Advies Raalte zal alle informatie verkregen van opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en zal ervoor zorg dragen dat deze informatie niet door derden kan worden ingezien, tenzij zij rechtens gehouden is die informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 15 Intellectueel eigendom
1 Met betrekking tot de door AAR Arbo Advies Raalte geleverde producten of diensten berust het auteursrecht en alle overige intellectuele rechten bij haar. De met de producten en diensten verband houdende stukken die door de opdrachtgever aan AAR Arbo Advies Raalte worden afgegeven, blijven eigendom van de opdrachtgever.
2 AAR Arbo Advies Raalte mag met inachtneming van artikel 14, publiceren over de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden.
3 AAR Arbo Advies Raalte is niet aansprakelijk voor een inbreuk op rechten van derden, tenzij het een door AAR Arbo Advies Raalte gepleegde inbreuk betreft op rechten waarvan het bestaan algemeen bekend of aan hen bekend was op het moment van inbreuk.

Artikel 16 Dossierbeheer en inzage
1 AAR Arbo Advies Raalte zal van alle werknemers van Opdrachtgever een dossier bijhouden. In deze dossiervorming volgt AAR Arbo Advies Raalte de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.
2 Behoudens AAR Arbo Advies Raalte heeft slechts de werknemer zelf of diens gemachtigde het recht op inzage in dit dossier.
3 Bij be‘indiging van de overeenkomst zal AAR Arbo Advies Raalte het dossier overdragen aan de opdrachtgever waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten volgens het uurtarief worden berekend.

Artikel 17 Toepasselijk recht
1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2 Geschillen tussen AAR Arbo Advies Raalte en de Opdrachtgever worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.